flag Судова влада України

Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел

Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46

Повноваження, основні завдання та функції апарату Жовтневого районного суду м. Запоріжжя

Повноваження, основні завдання та функції апарату 

Жовтневого районного суду м. Запоріжжя

 

ВИТЯГ з ПОЛОЖЕННЯ             

                                                       про апарат Жовтневого районного суду міста Запоріжжя

 

Апарат Жовтневого районного суду міста Запоріжжя (далі – апарат суду) здійснює організаційне забезпечення роботи Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (далі - суд)  відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів».

У своїй діяльності апарат суду керується Конституцією України, законами України «Про судоустрій і статус суддів» та «Про державну службу», іншими нормативно-правовими актами, положенням про апарат суду, рішеннями зборів суддів, а також наказами і розпорядженнями голови суду, наказами керівника апарату суду.

Голова суду контролює ефективність діяльності апарату суду, вносить подання про призначення на посаду керівника апарату суду, заступника керівника апарату суду та про звільнення їх з посад, а також про застосування заохочень або накладення дисциплінарних стягнень відповідно до законодавства.

Структура і штатна чисельність апарату  суду затверджуються в межах видатків на утримання суду територіальним управлінням Державної судової адміністрації України  в Запорізькій області   за погодженням із головою суду. 

В апараті суду утворюється канцелярія, яка щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду. Канцелярія також виконує інші завдання, визначені положенням, що затверджується керівником апарату суду.

В апараті  суду можуть утворюватися відділи, що здійснюють свої функції на підставі положення про відділ, затвердженого керівником апарату суду.

До апарату суду входять секретарі судового засідання, судові розпорядники, консультанти, інші державні службовці, а також працівники, які виконують функції з обслуговування апарату суду.

Правовий статус працівників апарату суду визначається законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", іншими законами та нормативно правовими актами України, відповідними положеннями та посадовими інструкціями.

Для кадрового та фінансового обслуговування до апарату суду прикріплюються помічники суддів.

Правовий статус та умови діяльності помічників суддів визначаються Законом України «Про судоустрій і статус суддів» і Положенням про помічника судді суду загальної юрисдикції, затвердженого рішенням Ради суддів України від 25 березня 2011 року № 14. На помічників суддів  поширюється дія Закону України "Про державну службу".

Керівник та заступники керівника апарату суду

 

Апарат суду очолює керівник апарату суду.

Керівника апарату Жовтневого районного суду м. Запоріжжя та заступника керівника апарату Жовтневого районного суду м. Запоріжжя призначає на посаду та звільняє з посади начальник територіального управління Державної судової адміністрації України в Запорізькій області за поданням голови Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

Керівник апарату суду підзвітний зборам суддів Жовтневого районного суду м. Запоріжжя.

Керівнику апарату суду безпосередньо підпорядковані заступники керівника апарату суду, керівники структурних підрозділів апарату суду.

Керівник апарату Жовтневого районного суду м. Запоріжжя відповідно до наданих повноважень:

Керівник апарату суду в межах повноважень, наданих йому законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», видає наказ з кадрових питань щодо працівників апарату суду (державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування), а також щодо помічників суддів (за поданням судді) стосовно призначення на посади, з посад, переведень на інші посади, просування по службі, встановлення рангів державних службовців, надання відпусток, застосування заохочень, накладення дисциплінарних стягнень, проведення щорічного оцінювання результатів службової діяльності, а також з адміністративно-господарських питань (відрядження, підвищення рівня професійної кваліфікації (компетентності) працівників апарату суду).

Керівник апарату суду несе персональну відповідальність за належне організаційне забезпечення діяльності суду, суддів та судового процесу, функціонування автоматизованої системи документообігу суду.

 

ВИТЯГ з ПОЛОЖЕННЯ

про канцелярію Жовтневого районного суду м. Запоріжжя

 

Загальні положення

Канцелярія Жовтневого районного суду м. Запоріжжя (далі – суд) є структурним підрозділом Жовтневого районного суду м. Запоріжжя та підпорядковується йому.

Канцелярія в своїй діяльності керується Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та іншими кодексами України, Законами України "Про судоустрій і статус суддів", "Про державну службу", "Про запобігання корупції" та іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та державної служби та цим положенням.

 

  1. Основні завдання

- Здійснення роботи з документального забезпечення роботи суду.

- Здійснення роботи щодо обліку документообігу суду.

- Здійснення роботи з обліку звернень громадян та юридичних осіб.

- Здійснення прийому громадян.

- Забезпечення статистично-аналітичної роботи суду.

- Систематизація законодавства України та судової практики.

- Забезпечення зберігання речових доказів.

 

  1. Функції

   Здійснення прийому, реєстрації та розподілу кореспонденції, що надійшла до суду: позовних заяв, скарг, заяв тощо.

   Ведення документів первинного обліку, номенклатурних справ.

   Облік та зберігання судових справ, речових доказів, документів первинного обліку.

   Направлення судових справ із скаргами, поданнями до судів вищих інстанцій.

   Своєчасне та якісне звернення судових рішень до виконання.

   Відкликання виконавчих документів у разі припинення виконання.

   Своєчасне та якісне складання звітів судової статистики, ведення документів первинного обліку, відповідає за достовірність та своєчасність їх складання та оформлення.

    Контроль за своєчасною здачею судових справ до канцелярії суду, проведення аналітичної роботи щодо строків здачі справ до канцелярії суду, підготовка відповідних пропозицій з удосконалення цієї роботи.

    Подання керівнику апарату суду пропозицій щодо складання номенклатури справ суду, їх узагальнення.

    Підготовка та передача до архіву суду судових справ за минулі роки, провадження у яких закінчено, а також іншої документації канцелярії суду за минулі роки.

    Участь в аналітичній роботі з питань організації діловодства в суді.

    Належне здійснення прийому громадян працівниками відділу.

    Ведення обліку та контроль за виконанням судових доручень, що надійшли з інших судів України та іноземних держав.

    Ведення обліково-статистичних карток в електронному вигляді.

    Виконання доручень керівника апарату суду щодо організації роботи канцелярії.

    Забезпечення своєчасного надходження позовних заяв та іншої кореспонденції до суддів.

    Забезпечення ведення контрольних журналів суддів.

    Контроль за внесенням до обліково-статистичних карток інформації щодо руху справ.

    Формування електронної бази копій судових рішень.

    За дорученням керівника апарату суду здійснення контролю за виконанням окремих розділів плану роботи суду.

    Заповнення статистичних карток на підсудного (обвинуваченого) за допомогою техніко-технологічних засобів.

     Забезпечення своєчасного подання всіх форм звітів територіальному управлінню Державної судової адміністрації в Запорізькій області та відповідному територіальному управлінню статистики Держкомстату за своїм місцезнаходженням.

    Заповнення карток обліку сум матеріальної і моральної шкоди, завданих злочином.

    Організація складання та обробки статистичних звітів про роботу суду за допомогою техніко-технологічних засобів.

    Організація та здійснення підготовки статистичних таблиць, довідок, інформацій для використання в діяльності суду, на оперативних нарадах, при проведенні перевірок канцелярій суду, на звернення інших відомств.

    Вжиття заходів щодо забезпечення гласності даних судової статистики. 

    Проведення аналізу стану діловодства та судової статистики в суді за підсумками кожного звітного періоду, здійснення розробки пропозицій з підвищення рівня цієї роботи.

    Організація  роботи  архіву  суду.

    Забезпечення зберігання документів, які  надійшли до архіву суду.

    Приймання на зберігання від відповідних працівників апарату суду судових документів,  що закінчені діловодством.

    Згідно з чинними правилами шифрування справ.

    Здійснення  контролю  за  систематизацією,  розміщенням та обліком  справ,  які  здані  до  архіву,  виконання  цієї  роботи.

    Підготовка зведених описів справ постійного і тимчасового термінів зберігання, актів для передавання справ на державне зберігання, на списання та знищення, а також участь у роботі з експертизи цінності архівних документів.

    Приєднання до судових справ, які зберігаються в архіві суду, документів, що підтверджують виконання судових рішень.

    Підготовка необхідних довідок на основі  відомостей, які є в документах архіву, ведення їх обліку.

    Підготовка необхідних даних та складання відповідних звітів щодо роботи архіву.

    Контроль за  додержання  правил  протипожежної  безпеки  в  приміщенні  архіву.

    Своєчасна та належна доставка за призначенням судових справ, іншої судової документації.

    Термінова доставка листів, запитів, судових повісток, відправлення телеграм та інших документів для забезпечення оперативного розгляду справ.

   Розробка заходів, спрямованих на вдосконалення діловодства, організацію роботи з документального забезпечення діяльності суду.

 

Організація роботи

    Канцелярія складається з трьох секторів – з цивільних та адміністративних справ ;  з кримінальних справ ;  справ про адміністративні правопорушення; архіву.

    Старші секретарі здійснюють організаційно-розпорядчі функції щодо основних завдань, які покладені на канцелярію та визначені в цьому Положенні.

    Старші секретарі  несуть персональну відповідальність за виконання цих завдань.

    Посадові обов'язки кожного співробітника канцелярії установлюються виходячи із завдань, визначених цим Положенням.

    Працівники канцелярії призначаються на посади і звільняються з посад керівником апарату суду.

    Канцелярія щоденно протягом робочого часу суду забезпечує прийняття та реєстрацію документів, що подаються до суду.

 

СУДОВІ РОЗПОРЯДНИКИ

У кожному суді для забезпечення додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил, виконання ними розпоряджень головуючого в судовому засіданні створюється служба судових розпорядників, діяльність якої організовують Державна судова адміністрація України та її територіальні управління.

 У своїй діяльності служба керується  Конституцією України, Кодексом законів про працю України, Кримінальним процесуальним кодексом України, Цивільним процесуальним кодексом України, Кодексом адміністративного судочинства України та іншими кодексами України, Законами України «Про судоустрій і статус суддів», «Про державну службу», «Про запобігання корупції», іншими законами України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України, актами законодавства та нормативними документами, що регламентують діяльність судових органів та державної служби та цим положенням.

 Основними завданнями служби є забезпечення:

1) додержання особами, які перебувають у суді, встановлених правил;

2) виконання учасниками судового процесу та іншими особами, які перебувають у залі судового засідання, розпоряджень головуючого судді в судовому засіданні;

3) взаємодія зі Службою судової охорони, Національною поліцією України, Національною гвардією України щодо підтримання громадського порядку в залі судового засідання та у приміщенні суду.

 

ПОМІЧНИКИ СУДДІВ

У відповідності до ст. 157 Закону України "Про судоустрій і статус суддів", кожний суддя має помічника, статус і умови діяльності якого визначаються цим Законом та Положенням про помічника судді, затвердженим Радою суддів України.

Помічником судді може бути громадянин України, який має вищу юридичну освіту і вільно володіє державною мовою. Помічники суддів Верховного Суду повинні також мати стаж професійної діяльності у сфері права не менше трьох років.

Судді самостійно здійснюють добір помічників. Помічник судді призначається на посаду та звільняється з посади керівником апарату відповідного суду за поданням судді.

Помічники суддів з питань підготовки справ до розгляду підзвітні лише відповідному судді.